- Privacybeleid van huwelijksbureau Atoutcoeurs -

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Single Concept - Atoutcoeurs . Onze maatschappelijke zetel en hoofdvestiging zijn gevestigd te 1140 Evere, rue Colonel Bourg 127-129/15.
Wij zijn ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
BE 0659.820.229.
In het kader van onze bedrijfsvoering verzamelen, bewaren , openbaar maken en/of verwerken wij op andere wijze persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving zijn wij gekwalificeerd als beheerder van de persoonsgegevens die wij verwerken. Elke verwijzing in dit privacybeleid naar de termen wij, ons of onze moet worden opgevat als een verwijzing naar Single Concept - Atoutcoeurs.

2. Uw privacy is onze prioriteit

Wij hechten belang aan het respecteren van uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de nationale omzettingswetgeving daarvan.
In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we deze gebruiken en aan wie we deze bekendmaken. Daarnaast bevat dit Privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom raden wij u aan dit privacybeleid aandachtig te lezen. Van tijd tot tijd is het mogelijk dat we dit privacybeleid moeten aanpassen.
De meest recente versie van deze laatste is beschikbaar op onze website https://www.atoutcoeurs.be.
Wij raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook vragen om u een kopie van de meest recente versie hiervan te sturen.


Let op: Door gebruik te maken van onze diensten en uw persoonsgegevens met ons te delen, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op de manier zoals beschreven in dit Privacybeleid.
Let op : Dit houdt niet uw “toestemming ” in voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij anders aangegeven.

3. Uw persoonsgegevens binnen huwelijksbureau Atoutcoeurs

Over het algemeen verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van onze klanten en prospects:

  • Identiteits- en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventueel andere contactgegevens die u aan ons verstrekt)
  • Persoonlijke gegevens (geslacht, situatie familie, aard van de beroepsactiviteit en mogelijk andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt)

Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens over u rechtstreeks van u, wanneer u besluit van onze diensten gebruik te maken en wanneer u met ons een huwelijksbemiddelingsovereenkomst sluit, of door ze te kopen in de database van Bisnode omdat u deel uitmaakt van deze database.

4. Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de tussen u en ons gesloten huwelijksbemiddelingsovereenkomst. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij geen ontmoetingen tussen u en potentiële partners organiseren.
Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (d.w.z. het versturen van informatie over ons bedrijf of uitnodigingen voor evenementen), per post of per e-mail. Onze wettelijke basis is ons legitieme belang om ons bedrijf en onze activiteiten te promoten. U kunt op elk gewenst moment en kosteloos verzoeken om te stoppen met het ontvangen van marketing-e-mails van ons.

5. Met wie delen wij uw gegevens?

Als onderdeel van het hierboven uiteengezette doel kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met derden, namelijk: (1) uw potentiële partners die bij ons zijn geregistreerd; (2 ) onze dienstverleners (“onderaannemers ” ) en (3) eventuele andere derde partijen die onderling door u en ons worden bepaald.
Wij zullen ervoor zorgen dat, indien van toepassing, contractuele garanties worden ingevoerd om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen wanneer deze aan een derde partij worden doorgegeven. Zo zullen wij met de relevante partijen verwerkersovereenkomsten aangaan (die voorzien in beperkingen op het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens).

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze verwerken (wij verwijzen naar het hierboven genoemde doel in paragraaf 4). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen langer bewaren in gevallen waarin dit wettelijk van ons vereist is of wanneer dit noodzakelijk is om onze belangen in de rechtbank te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een rechtszaak).
Meer specifiek gelden de volgende bewaartermijnen :


Persoonlijke gegevens

Bewaartermijn

  • Identiteits- en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventueel andere contactgegevens die u aan ons verstrekt)

Gedurende de looptijd van ons contract en gedurende 10 jaar na het einde van het contract

  • Persoonlijke informatie (geslacht, gezinssituatie, aard van de professionele activiteit en mogelijk andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt)

Gedurende de looptijd van ons contract en gedurende 10 jaar na het einde van het contract

Wij zullen regelmatig controleren welke persoonsgegevens niet langer nuttig zijn, om deze te verwijderen of anderszins te anonimiseren.

7. Hoe beschermen wij uw gegevens?

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is aangepast aan de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Meer specifiek hebben wij de volgende maatregelen genomen : Er wordt dagelijks automatisch een back-up gemaakt van onze database. Onze database is gecodeerd, net als alle transacties met betrekking tot onze database. Dit betekent dat de gegevens niet kunnen worden ontsleuteld zonder het wachtwoord te kennen. De enige mensen die toegang hebben tot onze database zijn onze IT-specialisten en bureaumanagers.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens accuraat en actueel zijn. In dit kader vragen wij u om eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld wijzigingen in uw contactgegevens) aan ons door te geven.

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Als “betrokkene” beschikt u over de volgende rechten (op voorwaarde dat u dit schriftelijk bij ons aanvraagt en een kopie van uw identiteitskaart bijvoegt ):


Recht op informatie en recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U kunt op elk moment meer informatie opvragen over onze verwerkingsactiviteiten en over de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door ons te laten corrigeren of aanvullen.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’)

Op schriftelijk verzoek verwijderen wij uw persoonsgegevens:
- wanneer ze niet langer nodig zijn om de doeleinden te bereiken waarvoor deze gegevens zijn verzameld of verwerkt; Of
- wanneer de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming; Of
- wanneer u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ;
- wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt ;
- wanneer uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist.
Bij wijze van uitzondering kunnen wij weigeren uw persoonsgegevens te wissen: (i) om ons recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; (ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of (iii) om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op beperking van de verwerking

 

In de volgende situaties kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
- wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt deze juistheid te verifiëren; Of
- wanneer u ons vraagt ons gebruik van uw gegevens te beperken in plaats van deze gegevens te wissen; Of
- wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen ; Of
- wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van onze legitieme belangen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (gratis)

 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking gebaseerd is op onze “ legitieme belangen” . In dit geval zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om dit te doen of als deze verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking of uw toestemming intrekken, zonder dat u een reden voor een dergelijk bezwaar hoeft op te geven. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profilering voor directmarketingdoeleinden.

Het recht op gegevensportabiliteit

In bepaalde gevallen heeft u het recht om al uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht is van toepassing:
- bij verwerking op basis van toestemming of op basis van de noodzaak van verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst; En
- bij geautomatiseerde verwerking.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

9. Contactpersoon

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacybeleid of over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen per post gericht aan
Claire Mottart
claire@atoutcoeurs.be
0032495208387
127/129 rue kolonel Bourg
1140 Evere- Waarom kiezen voor Atoutcoeurs huwelijksbureau? -

10 goede redenen om voor Atoutcoeurs te kiezen.

I  

Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Je krijgt alle tijd om na te denken.

II  

Wij stellen je kwaliteitsvolle partners voor en we doen dat voor mensen tussen 25 en 85 jaar.
Onze klanten zijn alleenstaand, gescheiden of ze hebben hun partner verloren. Belangrijk is dat ze gemotiveerd zijn om een stabiele, emotionleel waardevolle relatie aan te gaan.

III  

We zijn heel selectief en voorzichtig bij het voorstellen van mogelijke partners. En je mag van ons een hoogwaardige dienstverlening verwachten.

IV  

Onze ambassadeurs staan 7/7 (zelfs op feestdagen) voor je klaar, zowel voor een eerste individueel gesprek als voor de opvolging achteraf.
Wij zijn een dynamisch team dat regelmatig interne bijeenkomsten organiseert om de dienstverlening aan onze leden te optimaliseren.

V  

Discretie is belanrijk voor ons. We respecteren je privacy helemaal en werken in het volste vertrouwen.
We posten dan ook niets over onze leden op blogs, op onze site, of op om het even welk mediaum.

VI  

We respecteren je verwachtingen en proberen aan al je criteria te beantwoorden.
We stellen je iemand voor maar jij maakt ee keuze in alle vrijheid.

VII  

Ook als je criteria heel specifiek zijn, doen we alles om eraan tegemoet te komen.

VIII  

Onze absolute prioriteit is om je geen tijd te doen verliezen en ervoor te zorgen dat je snel profielen te zien krijgt die aan je verwachtingen voldoen.
In tegenstelling tot heel wat andere bureaus die voor het gemak geen foto's tonen, hebben wij de beslissing genomen om je wel een foto te laten zien voor je de persoon ontmoet.

IX  

Onze leden krijgen allemaal een VIP behandeling en we zijn erg gevoelig voor kleine gebaren die een groot verschil kunnen maken.

X  

Voor leden die dat wensen, organiseren wij kwalitatieve events rond diverse thema’s: gastronomie, kunst, reizen, lezen, golfen, paardrijden...
Hiermee willen we onze leden nog meer kansen bieden voor fijne ontmoetingen in een wijdere context. Onze events zijn op uitnodiging soms ook toegankelijk voor niet-leden.Onze methode
De sleutel tot ons succesHigh-end huwelijks- en datingbureau « Atoutcoeurs ” is in Brussel:
sinds 2009 bekend voor het creëren van serieuze, kwaliteitsvolle ontmoetingen.

Maak hier kennis met onze Atoutcoeurs -Belgische ambassadeurs

Claire Mottart

Huwelijksbureau Atoutcoeurs België
T. 0032 495 20 83 87
claire@atoutcoeurs.be

Stuyvenberg 22 (Stockel)
1150 Bruxelles

Boudewijnlaan 60
8300 Knokke

Sabine Pasquier

Huwelijksbureau Atoutcoeurs België
T. 0032 479 03 34 98
sabine@atoutcoeurs.be

Avenue Louise 523
1050 Bruxelles

Michel Vanden Broucke

Huwelijksbureau Atoutcoeurs België
T. 0032 472 23 38 14
michel@atoutcoeurs.be

Chemin de l’herbe 32
1325 Bonlez

Brussel - Waals-Brabant - Vlaams-Brabant - Knokke - Antwerpen - Namen - Luik - Bergen - Aarlen - Waterloo - Verviers - Gent - Brugge - Hasselt – Charleroi – Kortrijk - Moeskroen

Vennootschap


Atoutcoeurs Partnerships - België

De oprichtster Claire Mottart is nu verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het huwelijksbureau Atoutcoeurs en is op zoek naar Atoutcoeurs- ambassadeurs in België, Luxemburg en Frankrijk of op een meer internationaal niveau. Voor alle informatie:

claire@atoutcoeurs.be

Atoutcoeurs in de pers: de media praten over ons